Contributie

Inschrijfgeld is € 17,50 per lid.
De inschrijfkosten zijn € 5,00 en de overige € 12,50 zijn de aanschafkosten
van het voor de jeugdleden verplichte T-shirt van de vereniging.

De contributie bedraagt voor:

  • jongens en meisjes € 12,00 per maand;
  • trim je fit groep € 12,00 per maand;
  • steunende leden betalen minimaal € 48,00 per jaar (dit kan ook in maandelijkse termijnen betaald worden);
  • gezinscontributie € 30,00 per maand.
OPMERKING: Bij gezinscontributie dient ieder persoon uit het gezin apart aangemeld en ingeschreven te worden. Indien men geen gezinscontributie meer wilt betalen maar per afzonderlijk lid moet men dit zelf doorgeven aan de penningmeester van de vereniging.

Wijze van inschrijving:

Inleveren van het ingevulde inschrijfformulier samen met het inschrijfgeld van € 17,50 en het machtigingsformulier of de groene machtigingskaart. De formulieren en het inschrijfgeld kunnen ingeleverd worden bij een van de leiders in de zaal of bij de penningmeester de heer Heuts, van Speijkstraat 10 te Brunssum

Wijze van contributiebetaling:

De contributie wordt maandelijks geïnd middels de automatische incasso. U dient hiervoor de machtiging van de laatste bladzijde uit dit boekje of de groene machtigingskaart in te vullen.
Indien er 2 of langer maanden geen contributie betaald is kan dit royering tot gevolg hebben.
Restitutie van contributiegeld, kan alleen geschieden indien het opzeggen van het lidmaatschap een gevolg is van overmacht, bijvoorbeeld verhuizing naar een andere gemeente, langdurig (langer dan een jaar) medisch ongeschikt voor het beoefenen van de gymnastieksport (het moge duidelijk zijn dat bv. een verstuikte enkel hier niet mee bedoeld wordt). Over restitutie van contributiegeld beslist alleen het bestuur.

Opzegging lidmaatschap:

Het lidmaatschap van de vereniging kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, per 1 januari, 1 mei en 1 september van elk jaar. Opzeggen moet schriftelijk gebeuren bij de penningmeester van de vereniging, van Speijkstraat 10, 6443 AX Brunssum. Ook moet de kaart waarmee de machtiging voor de contributie stop gezet kan worden, ingeleverd worden. Dit is de rode kaart uit het machtigingssetje.

 

Go to Top